ناحیه فوکوس

ناحیه تمرکز کردن را انتخاب می کند. از این عملکرد هنگامی که تمرکز کردن مناسب در حالت تمرکز خودکار دشوار است استفاده کنید.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [ناحیه فوکوس] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

پهن :
روی سوژه ای که کل محدوده صفحه را پوشانده به طور خودکار تمرکز می کند. هنگامی که در حالت تصویربرداری تصویر ساکن دکمه شاتر را تا نیمه به پایین فشار می دهید، یک چهارچوب سبزرنگ در اطراف ناحیه ای که در تمرکز است نمایش داده می شود.
منطقه :
ناحیه ای روی نمایشگر که روی آن تمرکز می شود را انتخاب نموده، و محصول به طور خودکار یک ناحیه تمرکز را انتخاب خواهد کرد.
مرکز :
به طور خودکار روی سوژه ای در مرکز تصویر تمرکز می کند. همراه با عملکرد قفل تمرکز برای ایجاد کادربندی که می خواهید استفاده کنید.
نقطه انعطاف پذیر :
به شما امکان می دهد چهارچوب تمرکز کردن را به نقطه دلخواه روی صفحه حرکت داده و روی یک سوژه بی نهایت کوچک در ناحیه ای باریک تمرکز کنید.
نقطه انعطاف پذیر بسط :
اگر محصول نمی تواند روی یک تک نقطه انتخاب شده تمرکز کند، از نقاط تمرکز در اطراف نقطه انعطاف پذیر به عنوان یک اولویت ثانویه برای تمرکز کردن استفاده می کند.
ردیابی:
هنگامی که دکمه شاتر تا نیمه به پایین فشار داده شده و نگه داشته شود، محصول سوژه داخل ناحیه تمرکز خودکار انتخاب شده را دنبال می کند. این تنظیم فقط هنگامی که [حالت فوکوس] بر روی [‏‎AF پیوسته] تعیین شود قابل دسترس است. مکان نما را روی صفحه تنظیم [ناحیه فوکوس] به طرف [ردیابی] نشانه گرفته، و سپس ناحیه دلخواه را برای شروع ردیابی با استفاده از طرف های چپ/راست کلید گردان کنترل انتخاب کنید. شما همچنین می توانید با معین کردن ناحیه ای به عنوان یک منطقه، نقطه انعطاف پذیر یا نقطه انعطاف پذیر گسترده، ناحیه شروع ردیابی را به نقطه دلخواه حرکت بدهید.


مثال های نمایش چهارچوب تمرکز کردن

چهارچوب تمرکز کردن به صورت ذیل تفاوت می کند.


هنگام تمرکز کردن روی یک ناحیه بزرگ تر

هنگام تمرکز کردن روی یک ناحیه کوچک تر

 • هنگامی که [ناحیه فوکوس] بر روی [پهن] یا [منطقه] تعیین شود، چهارچوب تمرکز کردن ممکن است بسته به سوژه یا موقعیت بین "هنگام تمرکز کردن روی یک ناحیه بزرگ تر" و "هنگام تمرکز کردن روی یک ناحیه کوچک تر" تغییر کند.
 • هنگامی که یک لنز پایه A را با یک آداپتور نصب (LA-EA1 یا LA-EA3) (فروش جداگانه) وصل می کنید، چهارچوب تمرکز کردن برای "هنگام تمرکز کردن روی یک ناحیه کوچک تر" ممکن است نمایش داده شود.

هنگامی که تمرکز به طور خودکار بر اساس محدوده کل نمایشگر به دست می آید

 • هنگامی که از یک عملکرد بزرگنمایی به غیر از بزرگنمایی نوری استفاده می کنید، تنظیم [ناحیه فوکوس] غیرفعال شده و چهارچوب تمرکز کردن به صورت خط نقطه چین نشان داده می شود. AF با اولویت روی و در اطراف ناحیه مرکزی عمل می کند.


برای حرکت دادن ناحیه تمرکز

 • شما می توانید توسط به کارگیری انتخابگر چندگانه ناحیه تمرکز را در [نقطه انعطاف پذیر]، [نقطه انعطاف پذیر بسط] یا [منطقه] حرکت دهید. اگر [فوکوس استاندارد] را از پیش به مرکز انتخابگر چندگانه اختصاص دهید، می توانید چهارچوب تمرکز کردن را توسط فشار دادن مرکز انتخابگر چندگانه به مرکز نمایشگر بازگردانید.
 • شما می توانید چهارچوب تمرکز کردن را توسط لمس کردن و کشیدن آن روی نمایشگر به سرعت حرکت دهید. [عملیات لمسی] را از پیش بر روی [روشن] تعیین کنید.


برای ردیابی کردن موقتی سوژه (ردیابی روشن)

شما می توانید در حالی که کلید سفارشی که به آن [ردیابی روشن] را از پیش اختصاص داده اید را فشار داده و پایین نگه داشته اید، به طور موقت تنظیم برای [ناحیه فوکوس] را به [ردیابی] تغییر دهید. تنظیم [ناحیه فوکوس] پیش از این که [ردیابی روشن] را فعال کرده باشید به تنظیم معادل [ردیابی] تغییر وضعیت خواهد داد.

برای مثال:

[ناحیه فوکوس] پیش از این که [ردیابی روشن] را فعال کنید [ناحیه فوکوس] در حالی که [ردیابی روشن] فعال است
[پهن] [ردیابی: پهن]
[نقطه انعطاف پذیر: S‎‏] [ردیابی: نقطه انعطاف پذیر S‎‏]
[نقطه انعطاف پذیر بسط] [ردیابی: نقطه انعطاف پذیر بسط]

راهنمایی

 • در تنظیمات پیش فرض، [ناحیه فوکوس] به دکمه C2 اختصاص داده می شود.

نکته

 • [ناحیه فوکوس] در موقعیت های ذیل روی [پهن] قفل می شود:
  • [خودکار هوشمند]
 • ناحیه تمرکز ممکن است در حین تصویربرداری پیوسته یا هنگامی که دکمه شاتر به یک باره به طور کامل به پایین فشار داده شود روشن نشود.
 • هنگامی که کلید چرخان حالت بر روی (فیلم) یا تعیین شود یا در حین فیلم برداری، [ردیابی] را نمی توان به عنوان [ناحیه فوکوس] انتخاب نمود.