دمای رنگ نمایاب

دمای رنگ نمایاب الکترونیکی را تنظیم می کند.

  1. MENU - (تنظیم) - [دمای رنگ نمایاب] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

‎‎-2‎ تا 2+:
هنگامی که "-" را انتخاب کنید، صفحه نمایاب به یک رنگ گرم تر تغییر می کند، و هنگامی که "+" را انتخاب کنید، به یک رنگ سردتر تغییر می کند.