تنظیمات HDMI‎‏: خروجی TC‎‏ (فیلم)

تعیین می کند آیا هنگام خارج کردن سیگنال به سایر وسیله های کاربرد حرفه ای، اطلاعات TC (کُد زمانی) را روی سیگنال خروجی از طریق پایانه HDMI لایه گذاری کند یا خیر.
این عملکرد اطلاعات کُد زمانی را روی سیگنال خروجی HDMI لایه گذاری می کند. محصول اطلاعات کُد زمانی را به صورت داده های دیجیتال، و نه به صورت یک تصویر نمایش داده شده روی صفحه ارسال می کند. وسیله وصل شده سپس می تواند به داده های دیجیتال رجوع نموده تا داده های زمانی را تشخیص دهد.

  1. MENU - (تنظیم) - [تنظیمات HDMI‎‏] - [خروجی TC‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
کُد زمانی به سایر وسیله ها خارج می شود.
خاموش:
کُد زمانی به سایر وسیله ها خارج نمی شود.

نکته

  • هنگامی که [خروجی TC‎‏] بر روی [روشن] تعیین شود، تصویر ممکن است به طور مناسب به تلویزیون یا وسیله ضبط خارج نشود. در چنین حالاتی، [خروجی TC‎‏] را بر روی [خاموش] تنظیم کنید.