تنظیمات Wi-Fi‎‏: نمایش آدرس MAC‎‏

آدرس Wi-Fi MAC این محصول را نمایش می دهد.

  1. MENU - (شبکه) - [تنظیمات Wi-Fi‎‏] - [نمایش آدرس MAC‎‏].