رنگ ناحیه فوکوس

شما می توانید رنگ چهارچوب مشخص کننده ناحیه تمرکز را معین کنید. اگر دیدن چهارچوب به خاطر سوژه دشوار است، آن را توسط تغییر دادن رنگش قابل رؤیت تر کنید.

این عملکرد را هنگامی می توان استفاده نمود که نرم افزار سیستم دوربین (ثابت افزار) از نسخه 6.00 یا جدیدتر است.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [رنگ ناحیه فوکوس] - رنگ دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

خاکستری:
چهارچوبی که مشخص کننده ناحیه تمرکز کردن است را به رنگ خاکستری نمایش می دهد.
سفید:
چهارچوبی که مشخص کننده ناحیه تمرکز کردن است را به رنگ سفید نمایش می دهد.
قرمز:
چهارچوبی که مشخص کننده ناحیه تمرکز کردن است را به رنگ قرمز نمایش می دهد.