فوکوس استاندارد

اگر [فوکوس استاندارد] را به کلید سفارشی دلخواه اختصاص دهید، می توانید عملکردهای مفید نظیر تمرکز کردن خودکار روی یک سوژه در مرکز صفحه را مطابق با تنظیمات ناحیه تمرکز فرابخوانید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [کلید سفارشی] - کلید دلخواه، سپس عملکرد [فوکوس استاندارد] را به کلید اختصاص دهید.
    • برای استفاده از عملکرد [فوکوس استاندارد] در حین فیلم برداری ها، MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [کلید سفارشی] - دکمه دلخواه را انتخاب کنید، و سپس [فوکوس استاندارد] را به کلید اختصاص دهید.
  2. کلیدی که به آن [فوکوس استاندارد] اختصاص داده می شود را فشار دهید.
    • آنچه شما می توانید توسط فشار دادن کلید انجام دهید بسته به تنظیم برای [ناحیه فوکوس] تغییر می کند.
هنگامی که [ناحیه فوکوس] بر روی [منطقه]، [نقطه انعطاف پذیر] یا [نقطه انعطاف پذیر بسط] تعیین شود:
فشار دادن کلید چهارچوب تمرکز کردن را به مرکز برمی گرداند.
هنگامی که [ناحیه فوکوس] بر روی [پهن] یا [مرکز] تعیین شود:
دوربین هنگامی که کلید را فشار می دهید روی مرکز صفحه تمرکز می کند.

نکته

  • شما نمی توانید عملکرد [فوکوس استاندارد] را بر روی [عملکرد دکمه چپ]، [عملکرد دکمه راست] یا [دکمه پایین] تعیین کنید.