حافظه (تنظیمات دوربین1‎‏/تنظیمات دوربین2‎‏)

به شما امکان می دهد تا حداکثر 3 از حالت های اغلب مورد استفاده یا تنظیمات محصول را بر محصول و تا حداکثر 4 (M1 تا M4) را بر کارت حافظه ثبت کنید. شما می توانید تنظیمات را تنها با استفاده از کلید چرخان حالت فرابخوانید.

  1. محصول را بر روی تنظیمی که می خواهید ثبت نمایید تعیین کنید.
  2. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [ ‏‎/ حافظه] - عدد دلخواه.
  3. مرکز کلید گردان کنترل را برای تأیید فشار دهید.

مواردی که می توانند ثبت شوند

  • می توانید عملکردهای گوناگونی را برای تصویربرداری ثبت کنید. مواردی که واقعاً می توان ثبت نمود روی فهرست انتخاب دوربین نمایش داده می شوند.
  • گشادگی دیافراگم (عدد F)
  • سرعت شاتر

برای تغییر دادن تنظیمات ثبت شده

تنظیم را به تنظیم دلخواه تغییر داده و آن را به همان شماره حالت دوباره ثبت کنید.

نکته

  • M1 تا M4 را می توان فقط هنگامی که یک کارت حافظه در داخل محصول جای گذاری شده باشد انتخاب نمود.
  • هنگام ثبت کردن تنظمیات روی یک کارت حافظه، فقط کارت حافظه ای که با استفاده از [انتخاب رسانه] انتخاب شده است را می توان استفاده نمود.
  • تغییر برنامه را نمی توان ثبت نمود.
  • برای بعضی از عملکردها، ممکن است موقعیت کلید چرخان و تنظیمی که واقعاً برای تصویربرداری استفاده شده مطابقت نداشته باشند. اگر این اتفاق می افتد، تصاویر را با رجوع به اطلاعات نمایش داده شده روی مونیتور بگیرید.