انتخاب رسانه (فراخوانی حافظه)

شکاف کارت حافظه ای که از آن تنظیمات فراخوانده می شوند یا تنظیمات بر آن ثبت می شوند را از بین M1 تا M4 انتخاب می کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [انتخاب رسانه] -شکاف دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

شکاف 1‎‏:
شکاف 1 را انتخاب می کند.
شکاف 2‎‏:
شکاف 2 را انتخاب می کند.