در باره تشخیص صحنه

تشخیص صحنه در حالت [خودکار هوشمند] عمل می کند.

این عملکرد به محصول امکان می دهد به طور خودکار شرایط تصویربرداری را تشخیص داده و تصویر را بگیرد.

تشخیص صحنه

هنگامی که محصول صحنه های معینی را تشخیص می دهد، علامت های نشانه و راهنماهای ذیل روی خط اول نمایش داده می شوند:

 • (چهره)
 • (خردسال)
 • (چهره در شب)
 • (صحنه شب)
 • (چهره با نور پس زمینه)
 • (نور‌پس زمینه)
 • (منظره)
 • (ماکرو)
 • (نور افكن)
 • (نور کم)
 • (صحنه شب با استفاده از سه پایه)