پانل لمسی/پد لمسی

به عمل های لمسی هنگام تصویربرداری با نمایشگر "عمل های پانل لمسی" گفته می شود، و به عمل های لمسی هنگام تصویربرداری با نمایاب "عمل های پد لمسی" گفته می شود. شما می توانید انتخاب کنید آیا عملیات پانل لمسی یا عملیات پد لمسی فعال شود.

  1. MENU - (تنظیم) - [پانل لمسی/پد لمسی] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

پانل+پد لمسی:
هر دوی عمل های پانل لمسی هنگام تصویربرداری با نمایشگر و عمل های پد لمسی هنگام تصویربرداری با نمایاب را فعال می کند.
فقط پانل لمسی:
فقط عمل های پانل لمسی هنگام تصویربرداری با نمایشگر را فعال می کند.
فقط پد لمسی:
فقط عمل های پد لمسی هنگام تصویربرداری با نمایاب را فعال می کند.