تنظیمات Wi-Fi‎‏: بازتنظیم گذرواژه/SSID‎‏

این محصول اطلاعات اتصال برای [ارسال به تلفن هوشمند] و [اتصال] در زیر [تنظ. کنترل با تلفن هوشمند] را با وسیله هایی که اجازه اتصال دارند به اشتراک می گذارد. اگر می خواهید وسیله هایی که مجاز به وصل شدن هستند را تغییر دهید، اطلاعات اتصال را بازنشانی کنید.

  1. MENU - (شبکه) - [تنظیمات Wi-Fi‎‏] - [بازتنظیم گذرواژه/SSID‎‏] - [تایید].

نکته

  • اگر این محصول را بعد از بازنشانی کردن اطلاعات اتصال به یک تلفن هوشمند وصل کنید، باید تنظیمات برای تلفن هوشمند را دوباره انجام دهید.