تنظیم رتبه (کلید سفارشی)‎‏

عدد قابل دسترس را هنگام رتبه بندی تصاویر با کلیدی که می خواهید [رتبه‌بندی] را با استفاده از [کلید سفارشی] به آن اختصاص دهید تعیین می کند.

  1. MENU - (پخش) - [تنظیم رتبه (کلید سفارشی)‎‏].
  2. یک علامت را به عدد که می خواهید فعال کنید اضافه کنید.
    شما می توانید عدد علامت زده شده را هنگام تعیین کردن [رتبه‌بندی] با استفاده از کلید سفارشی انتخاب کنید.