از منوی من نمایش بده

شما می توانید تعیین کنید هنگامی که دکمه MENU را فشار می دهید ابتدا فهرست انتخاب من پدیدار شود.

این عملکرد را هنگامی می توان استفاده نمود که نرم افزار سیستم دوربین (ثابت افزار) از نسخه 6.00 یا جدیدتر است.

  1. MENU - (منوی من) - [از منوی من نمایش بده] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
هنگامی که دکمه MENU را فشار می دهید ابتدا فهرست انتخاب من پدیدار می شود.
خاموش:
هنگامی که دکمه MENU را فشار می دهید آخرین فهرست انتخاب نمایش داده شده پدیدار می شود.