محدودیت ناحیه فوکوس

توسط از پیش محدود کردن انواع قابل دسترس تنظیمات ناحیه تمرکز، شما می توانید تنظیمات برای [ناحیه فوکوس] را سریع تر انتخاب کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [محدودیت ناحیه فوکوس] - علامت های تأییدی را بر روی ناحیه های تمرکزی که می خواهید استفاده کنید اضافه کرده، و سپس [تأیید] را انتخاب کنید.
    انواع ناحیه های تمرکز علامت گذاری شده با به صورت تنظیمات قابل دسترس خواهند بود.

راهنمایی

  • هنگامی که [تعویض ناحیه فوکوس] را توسط انتخاب کردن MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [کلید سفارشی] یا [کلید سفارشی] به یک کلید دلخواه اختصاص می دهید، هر بار که کلید اختصاص داده شده را فشار می دهید ناحیه تمرکز تغییر می کند. توسط از پیش محدود کردن انواع قابل انتخاب ناحیه های تمرکز با [محدودیت ناحیه فوکوس]، شما می توانید تنظیم ناحیه تمرکزی که می خواهید را سریع تر انتخاب کنید.

    اگر [تعویض ناحیه فوکوس] را به یک کلید سفارشی اختصاص می دهید، توصیه می شود انواع ناحیه های تمرکز را با [محدودیت ناحیه فوکوس] محدود کنید.

نکته

  • انواع ناحیه های تمرکزی که یک علامت تأیید ندارند را نمی توان با استفاده از MENU یا فهرست انتخاب Fn (عملکرد) انتخاب نمود. برای انتخاب یکی، یک علامت تأیید را با استفاده از [محدودیت ناحیه فوکوس] اضافه کنید.
  • اگر علامت تأیید برای یک ناحیه تمرکز ثبت شده با [تغییر AF عمودی/افقی] یا [عملکرد ثبت ناحیه AF‎‏] را حذف کنید، تنظیمات ثبت شده تغییر خواهند کرد.