تنظیم ISO‎‏: محدوده دامنه ISO‎‏

شما می توانید هنگامی که حساسیت ISO به صورت دستی تعیین شده، دامنه حساسیت ISO را محدود کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [تنظیم ISO‎‏] - [محدوده دامنه ISO‎‏] - [حداقل] یا [حداکثر]، و مقادیر دلخواه را انتخاب کنید.

برای تعیین محدوده برای [‏‎ISO AUTO‎‏]

اگر می خواهید محدوده حساسیت ISO که به صورت خودکار در حالت [‏‎ISO AUTO‎‏] تعیین می شود را تنظیم کنید، MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [تنظیم ISO‎‏] - [‏‎ISO‎‏] - [‏‎ISO AUTO‎‏] را انتخاب نموده، و سپس طرف راست کلید گردان کنترل را برای انتخاب [‏‎ISO AUTO حداکثر]/[‏‎ISO AUTO حداقل] فشار دهید.

نکته

  • مقادیر حساسیت ISO فراتر از محدوده مشخص شده غیرقابل دسترس می شوند. برای انتخاب مقادیر حساسیت ISO فراتر از محدوده مشخص شده، [محدوده دامنه ISO‎‏] را بازنشانی کنید.