بزرگنمائی ابتد. فوکوس (تصویر ساکن)

مقیاس اولیه بزرگنمایی را هنگام استفاده کردن از [بزرگ کننده فوکوس] تعیین می کند. تنظیمی که به شما کمک خواهد کرد تصویر گرفتن خود را کادربندی کنید را انتخاب نمایید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [بزرگنمائی ابتد. فوکوس] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

تصویربرداری فریم کامل

‏‎x1.0‎‏:
تصویر را با بزرگ نمایی یکسان با صفحه تصویربرداری نمایش می دهد.
‏‎x4.7‎‏:
یک تصویر 4.7 بار بزرگ شده را نمایش می دهد.


تصویربرداری اندازه APS-C/سوپر 35 میلی متری

‏‎x1.0‎‏:
تصویر را با بزرگ نمایی یکسان با صفحه تصویربرداری نمایش می دهد.
‏‎x3.1‎‏:
یک تصویر 3.1 بار بزرگ شده را نمایش می دهد.