تغییر دادن موقتی عملکرد کلید چرخان (تنظیمات کلید چرخان من)

شما می توانید عملکردهای دلخواه را به کلید چرخان جلویی، کلید چرخان عقبی، و کلید گردان کنترل اختصاص داده، و تا سه ترکیب از تنظیمات را به عنوان تنظیمات "کلید چرخان من" ثبت کنید.شما می توانید توسط فشار دادن کلید سفارشی که از پیش اختصاص داده اید به سرعت تنظیمات ثبت شده "کلید چرخان من" را فراخوانده یا جابجا کنید.

ثبت کردن عملکردها بر "کلید چرخان من"

عملکردهایی که می خواهید به کلید چرخان جلویی، کلید چرخان عقبی، و کلید گردان کنترل اختصاص دهید را به عنوان [کلید چرخان من 1‎‏] تا [کلید چرخان من 3‎‏] ثبت کنید.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [تنظیمات کلید چرخان من].
 2. یک کلید چرخان یا کلید گردان را برای (کلید چرخان من 1‎‏) انتخاب نموده، و مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید.
 3. عملکرد دلخواه برای اختصاص دادن را با استفاده از طرف های بالا/پایین/چپ/راست کلید گردان کنترل انتخاب نموده، و سپس مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید.

  • "--" (عدم تنظیم) را برای کلید چرخان یا کلید گردانی که نمی خواهید هیچ عملکردی را به آن اختصاص دهید انتخاب کنید.
 4. بعد از این که عملکردها را برای همه کلیدهای چرخان و کلید گردان در (کلید چرخان من 1‎‏) توسط تکرار کردن مراحل 2 و 3 انتخاب کردید، [تأیید] را انتخاب کنید.

  تنظیمات برای (کلید چرخان من 1‎‏) ثبت خواهند شد.

  • اگر می خواهید (کلید چرخان من 2‎‏) و همچنین (کلید چرخان من 3‎‏) را ثبت کنید، همان دستورالعمل شرح داده شده در فوق را دنبال کنید.


اختصاص دادن یک کلید به فراخوانی "کلید چرخان من"

یک کلید سفارشی را برای فراخوانی تنظیمات ثبت شده "کلید چرخان من" اختصاص دهید.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [کلید سفارشی] یا [کلید سفارشی] - کلیدی که می خواهید از آن برای فراخوانی "کلید چرخان من" استفاده کنید را انتخاب نمایید.
 2. شماره تنظیم "کلید چرخان من" که می خواهید فرابخوانید یا الگوی جابجا کردن "کلید چرخان من" را انتخاب کنید.


جزئیات مورد فهرست انتخاب

کلید چرخان من1 در گرفتن /کلید چرخان من2 در گرفتن/کلید چرخان من3 در گرفتن:
در حالی که کلید را پایین نگه داشته اید، عملکردهایی که در [تنظیمات کلید چرخان من] ثبت کرده اید به کلید چرخان/کلید گردان اختصاص داده می شوند.
کلید چرخان من ‎1→2→3‎‎‏ :
هر بار که کلید را فشار می دهید، عملکرد به صورت توالی زیر تغییر می کند: "عملکرد عادی - عملکرد کلید چرخان من 1 - عملکرد کلید چرخان من 2 - عملکرد کلید چرخان من 3 - عملکرد عادی".
تبدیل کلید چرخان من 1‎‏ /تبدیل کلید چرخان من 2‎‏/تبدیل کلید چرخان من 3‎‏:
عملکرد ثبت شده با استفاده از [تنظیمات کلید چرخان من] حتی در صورتی که کلید را پایین نگه ندارید باقی می ماند. کلید را برای بازگشت به عملکرد عادی دوباره فشار دهید.


تصویربرداری در حین جابجا کردن "کلید چرخان من"

در حین تصویربرداری، شما می توانید "کلید چرخان من" را با استفاده از کلید سفارشی فرابخوانید، و در حالی که تنظیم تصویربرداری را توسط چرخاندن کلید چرخان جلویی، کلید چرخان عقبی، و کلید گردان کنترل تغییر می دهید تصویربرداری کنید.


در مثال ذیل، عملکردهای فهرست شده در زیر بر روی "کلید چرخان من" ثبت می شوند، و [کلید چرخان من ‎1→2→3‎‎‏] به دکمه C1 (سفارشی 1) اختصاص داده می شود.

کلید چرخان من 1‎‏ کلید چرخان من 2‎‏ کلید چرخان من 3‎‏
کلید گردان کنترل ISO توازن سفیدی عدم تنظیم
کلید چرخان جلویی Av جلوه خلاق حرکت نقطه AF: چ / ر
کلید چرخان عقبی Tv جلوه تصویر حرکت نقطه AF: بالا/پایین
 1. دکمه C1 (سفارشی 1) را فشار دهید.

  عملکردهای ثبت شده بر [کلید چرخان من 1‎‏] به کلید گردان کنترل، کلید چرخان جلویی، و کلید چرخان عقبی اختصاص داده می شوند.

  • علامت های نشانه نشان داده شده زیر در بخش پایینی صفحه نمایش داده می شوند.

 2. کلید گردان کنترل را برای تعیین مقدار ISO بچرخانید، کلید چرخان جلویی را برای تعیین مقدار گشادگی دیافراگم چرخانده، و کلید چرخان عقبی را برای تعیین سرعت شاتر بچرخانید.
 3. دکمه C1 را دوباره فشار دهید.

  عملکردهای ثبت شده بر [کلید چرخان من 2‎‏] به کلید گردان کنترل، کلید چرخان جلویی، و کلید چرخان عقبی اختصاص داده خواهند شد.

 4. کلید گردان کنترل را برای تعیین [توازن سفیدی] بچرخانید، کلید چرخان جلویی را برای تعیین [جلوه خلاق] چرخانده، و کلید چرخان عقبی را برای تعیین [جلوه تصویر] بچرخانید.
 5. دکمه C1 را دوباره فشار داده، و مقادیر تنظیم برای عملکردهای ثبت شده بر [کلید چرخان من 3‎‏] را تغییر دهید.
 6. دکمه شاتر را برای تصویربرداری فشار دهید.

نکته

 • تنظیمات "کلید چرخان من" که در آن هر کلید چرخان/کلید گردانی که بر روی [عدم تنظیم] تعیین شده هنگامی که کلید سفارشی را فشار دهید فراخوانده نمی شود. از آنها در [کلید چرخان من ‎1→2→3‎‎‏] نیز پرش می شود.
 • حتی در صورتی یک کلید چرخان/کلید گردان با استفاده از عملکرد [قفل قطعات عملکرد] قفل شده باشد، قفل آن هنگامی که "کلید چرخان من" فراخوانده شود به طور موقت برداشته می شود.