تایمر خودکار

پس از آن که تعداد ثانیه تعیین شده ای از زمانی که دکمه شاتر فشار داده شد گذشت، یک تصویر را با استفاده از تایمر خودکار می گیرد. هنگامی که شما قصد دارید در عکس حضور داشته باشید از تایمر خودکار 5 ثانیه ای/10 ثانیه ای استفاده کنید، و برای کاستن از لرزش دوربین در اثر فشار دادن دکمه شاتر از تایمر خودکار 2 ثانیه ای استفاده کنید.

 1. (تایمر خودکار) را توسط چرخاندن کلید چرخان حالت درایو انتخاب کنید.
  • کلید چرخان حالت درایو را در حین پایین نگه داشتن دکمه آزاد سازی قفل کلید چرخان حالت درایو بچرخانید.
 2. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [نوع تایمر خودکار] - [تایمر خودکار(تکی)‎‏] - حالت دلخواه.
  • صفحه تنظیم برای [نوع تایمر خودکار] را می توان توسط فشار دادن دکمه Fn نمایش داد.
 3. تمرکز را تنظیم نموده و تصویر را بگیرید.
  چراغ تایمر خودکار چشمک زده، بوق کوچکی به صدا در آمده، و بعد از سپری شدن تعداد ثانیه تعیین شده یک عکس گرفته می شود.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

حالت تعداد ثانیه ها پس از آن که دکمه شاتر فشار داده شده تا زمانی که یک عکس گرفته می شود را تعیین می کند.

تایمر خودکار(تکی): 10 ثانیه
تایمر خودکار(تکی): 5 ثانیه
تایمر خودکار(تکی): 2 ثانیه

راهنمایی

 • دکمه شاتر را برای توقف شمارش تایمر خودکار دوباره فشار دهید.
 • توسط چرخاندن کلید چرخان حالت درایو برای لغو تایمر خودکار، حالت درایوی به غیر از (تایمر خودکار) را انتخاب کنید.
 • [سیگنال صوتی] را برای خاموش کردن صدای بوق در حین شمارش معکوس تایمر خودکار بر روی [خاموش] تعیین کنید.
 • برای استفاده از تایمر خودکار در حالت طبقه بندی، (طبقه بندی) را توسط چرخاندن کلید چرخان حالت درایو انتخاب نموده، سپس MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [تنظیمات محدوده] - [تایمر خودکار حین طبقه بن.] را انتخاب کنید.