چرخش حلقه بزرگنمایی

عملکردهای بزرگ نمایی (T) یا کوچک نمایی (W) را به جهت چرخش حلقه بزرگنمایی اختصاص می دهد. فقط با لنزهای زوم قدرتی که این عملکرد را پشتیبانی می کنند قابل دسترس است.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [چرخش حلقه بزرگنمایی] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

چپ(W)/راست(T)‏:
عملکرد کوچک نمایی (W) را به چرخش طرف چپ و عملکرد بزرگ نمایی (T) را به چرخش طرف راست اختصاص می دهد.
راست(W)/چپ(T)‏:
عملکرد بزرگ نمایی (T) را به چرخش طرف چپ و عملکرد کوچک نمایی (W) را به چرخش طرف راست اختصاص می دهد.