فیلم: حالت نوردهی

شما می توانید حالت نوردهی برای فیلم برداری را تعیین کنید.

  1. کلید چرخان حالت را بر روی (فیلم) تعیین کنید.
  2. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [حالت نوردهی] - تنظیم دلخواه.
  3. دکمه MOVIE (فیلم) را برای شروع ضبط کردن فشار دهید.
      
    • دکمه MOVIE را برای توقف ضبط کردن دوباره فشار دهید.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

خودکار برنامه:
به شما امکان می دهد با نوردهی به طور خودکار تنظیم شده (هر دوی سرعت شاتر و مقدار گشادگی دیافراگم) تصویر بگیرید.
اولویت دیافراگم:
به شما امکان می دهد بعد از تنظیم کردن دستی مقدار گشادگی دیافراگم تصویر بگیرید.
اولویت شاتر:
به شما امکان می دهد بعد از تنظیم کردن دستی سرعت شاتر تصویر بگیرید.
نوردهی دستی:
به شما امکان می دهد بعد از تنظیم کردن دستی نوردهی (هر دوی سرعت شاتر و مقدار گشادگی دیافراگم) تصویر بگیرید.