خودکار برنامه

به شما امکان می دهد با نوردهی به طور خودکار تنظیم شده (هر دوی سرعت شاتر و مقدار گشادگی دیافراگم) تصویر بگیرید.

شما می توانید عملکردهای تصویربرداری نظیر [‏‎ISO‎‏] را تعیین کنید.
  1. کلید چرخان حالت را بر روی P (خودکار برنامه) تعیین کنید.
  2. عملکردهای تصویربرداری را بر روی تنظیمات دلخواه تعیین کنید.
  3. تمرکز را تنظیم نموده و از سوژه تصویر بگیرید.

تغییر برنامه

هنگامی که شما در حال استفاده از یک فلاش نیستید، می توانید ترکیب سرعت شاتر و گشادگی دیافراگم (مقدار F) را بدون تغییر دادن نوردهی مناسب تعیین شده توسط دوربین تغییر دهید.

کلید چرخان جلویی/عقبی را برای انتخاب ترکیب مقدار گشادگی دیافراگم و سرعت شاتر بچرخانید.

  • هنگامی که کلید چرخان جلویی/عقبی را می چرخانید "P" روی صفحه به "P*‎" تغییر می کند.
  • برای لغو تغییر برنامه، حالت تصویربرداری را روی موردی به غیر از [خودکار برنامه] تعیین نموده، یا دوربین را خاموش کنید.

نکته

  • مطابق با روشنایی محیط، تغییر برنامه ممکن است استفاده نشود.
  • برای لغو تنظیمی که انجام داده اید، حالت تصویربرداری را به حالت دیگری غیر از "P" تعیین نموده یا دوربین را خاموش کنید.
  • هنگامی که روشنایی تغییر می کند، در حالی که مقدار تغییر حفظ می شود گشادگی دیافراگم (مقدار F) و سرعت شاتر نیز تغییر می کنند.