ردیابی سوژه (عملکرد ردیابی)

این دوربین دارای عملکرد ردیابی است که سوژه را ردیابی کرده، و به علامت گذاری آن با چهارچوب تمرکز کردن ادامه می دهد.

شما می توانید موقعیت شروع برای ردیابی را توسط انتخاب کردن از بین ناحیه های تمرکز کردن، یا با معین کردن توسط عمل لمسی تعیین کنید. عملکرد مورد نیاز بسته به روش تعیین کردن تغییر می کند.

  • شما می توانید به عملکردهای مرتبط در زیر "عنوان مرتبط" در پایین این صفحه مراجعه کنید.

تعیین کردن موقعیت شروع ردیابی توسط ناحیه تمرکز کردن ([ردیابی] در زیر [ناحیه فوکوس])

چهارچوب تمرکز کردن انتخاب شده به عنوان موقعیت شروع برای ردیابی تعیین می شود، و ردیابی توسط تا نیمه به پایین فشار دادن دکمه شاتر شروع می شود.

  • این عملکرد در حالت تصویربرداری تصویر ساکن قابل دسترس است.
  • این عملکرد هنگامی که [حالت فوکوس] بر روی [‏‎AF پیوسته] تعیین شود قابل دسترس است.

تعیین کردن موقعیت شروع ردیابی توسط عمل لمسی ([ردیابی لمسی] در زیر [عملکرد عملیات لمسی])

شما می توانید سوژه برای ردیابی کردن را توسط لمس کردن آن روی نمایشگر تعیین کنید.

  • این عملکرد در حالت تصویربرداری تصویر ساکن و حالت فیلم برداری قابل دسترس است.
  • این عملکرد هنگامی که [حالت فوکوس] بر روی [‏‎AF تک عکس]، [‏‎AF پیوسته]، یا [DMF] تعیین شود قابل دسترس است.

تغییر دادن موقتی تنظیم برای [ناحیه فوکوس] به [ردیابی] ([ردیابی روشن] در زیر [کلید سفارشی])

حتی اگر [ناحیه فوکوس] بر روی مورد دیگری به غیر از [ردیابی] تعیین شود، شما می توانید در حین فشار دادن و نگه داشتن کلیدی که عملکرد [ردیابی روشن] را به آن اختصاص داده اید، به طور موقتی تنظیم برای [ناحیه فوکوس] را به [ردیابی] تغییر دهید.

  • عملکرد [ردیابی روشن] را از پیش با استفاده از [کلید سفارشی] به یک کلید دلخواه اختصاص دهید.
  • این عملکرد در حالت تصویربرداری تصویر ساکن قابل دسترس است.
  • این عملکرد هنگامی که [حالت فوکوس] بر روی [‏‎AF پیوسته] تعیین شود قابل دسترس است.