ری ست تنظیم

محصول را به تنظیمات پیش فرض بازنشانی می کند. حتی اگر [ری ست تنظیم] را انجام دهید، تصاویر ضبط شده باقی می مانند.

  1. MENU - (تنظیم) - [ری ست تنظیم] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

بازتنظیم تنظیمات دوربین:
تنظیمات اصلی تصویربرداری را به تنظیمات پیش فرض بازتنظیم ابتدایی می کند.
آغازسازی:
همه تنظیمات را به تنظیمات پیش فرض بازتنظیم ابتدایی می کند.

نکته

  • مطمئن شوید بسته باتری را در حین بازنشانی کردن خارج نکرده باشید.
  • مقدار تعیین شده با [تنظیم میکرو AF‎‏] حتی هنگامی که [بازتنظیم تنظیمات دوربین] یا [آغازسازی] انجام شود بازنشانی نخواهد شد.