‏‎SteadyShot‎‏

تعیین می کند آیا از عملکرد SteadyShot استفاده کند یا خیر.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [‏‎SteadyShot‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
از [‎‏‎SteadyShot‎‏‎] استفاده می کند.
خاموش:
از [‎‏‎SteadyShot‎‏‎] استفاده نمی کند.
توصیه می کنیم هنگام استفاده از یک سه پایه، غیره [خاموش] را تعیین کنید.