سیگنال صوتی

انتخاب می کند آیا محصول صدایی را تولید کند یا خیر.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [سیگنال صوتی] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:همه:
به طور مثال هنگامی که تمرکز توسط تا نیمه به پایین فشار دادن دکمه شاتر به دست می آید، صداهایی تولید می شوند.
روشن:بجز شاتر الکترونیکی:
هنگام تمرکز کردن توسط تا نیمه به پایین فشار دادن دکمه شاتر، غیره صداهایی تولید می شوند. شاتر الکترونیکی هیچ صدایی تولید نمی کند.
روشن:تنها شاتر الکترونیکی:
فقط صداهای شاتر الکترونیکی را تولید می کند. هنگام تمرکز کردن توسط تا نیمه به پایین فشار دادن دکمه شاتر، غیره صداها تولید نمی شوند.
خاموش:
صداها تولید نمی شوند.

نکته

  • اگر [حالت فوکوس] بر روی [‏‎AF پیوسته] تعیین شود، دوربین هنگامی که روی یک سوژه تمرکز می کند بوق نخواهد زد.