پخش کردن تصاویر با استفاده از نمایش اسلاید (نمایش اسلاید)

تصاویر را به طور خودکار به صورت پیوسته پخش می کند.

  1. MENU - (پخش) - [نمایش اسلاید] - تنظیم دلخواه.
  2. [ورود] را انتخاب کنید.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

تکرار:
[روشن]، که در آن تصاویر در یک حلقه پیوسته پخش می شوند، یا [خاموش]، که در آن هنگامی که همه تصاویر یک بار پخش شدند محصول از نمایش اسلاید خارج می شود را انتخاب کنید.
فاصله زمانی:
فاصله زمانی نمایش برای تصاویر را از بین [‏‎1 ثانیه]، [‏‎3 ثانیه]، [‏‎5 ثانیه]، [‏‎10 ثانیه] یا [‏‎30 ثانیه] انتخاب کنید.

برای لغو کردن نمایش اسلاید در میانه پخش

دکمه MENU را برای لغو نمایش اسلاید فشار دهید. شما نمی توانید نمایش اسلاید را توقف کوتاه کنید.

راهنمایی

  • در حین پخش، شما می توانید تصویر بعدی/قبلی را توسط فشار دادن طرف راست/چپ کلید گردان کنترل نمایش دهید.
  • فقط هنگامی که [وضعیت مشاهده] بر روی [مشاهده تاریخ] یا [مشاهده پرونده (تصویر ساکن)‎‏] تعیین شود شما می توانید یک نمایش اسلاید را فعال کنید.