حذف آیتم

شما می توانید موردهای فهرست انتخاب اضافه شده به (منوی من) از MENU را حذف کنید.

  1. MENU - (منوی من) - [حذف آیتم].
  2. موردی که می خواهید حذف کنید را با استفاده از طرف های بالا/پایین/چپ/راست کلید کنترل انتخاب نموده، و سپس مرکز را برای حذف مورد انتخاب شده فشار دهید.

راهنمایی

  • برای حذف همه موارد روی یک صفحه، MENU - (منوی من) - [حذف صفحه] را انتخاب کنید.
  • شما می توانید همه موارد اضافه شده به (منوی من) را توسط انتخاب کردن MENU - (منوی من) - [حذف همه] حذف کنید.