نام پوشه

تصاویر ساکن در پرونده ای که به طور خودکار داخل پرونده DCIM روی کارت حافظه ایجاد می شود ضبط می شوند. شما می توانید طریقه ای که نام های پرونده اختصاص داده می شوند را تغییر دهید.

  1. MENU - (تنظیم) - [نام پوشه] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

فرم استاندارد:
شکل نام پرونده به صورت ذیل است: شماره پرونده + MSDCF.
مثال: 100MSDCF
فرم تاریخ:
شکل نام پرونده به صورت ذیل است: شماره پرونده + MM/DD/‏Y (آخرین رقم).
مثال: 10090405 (شماره پرونده: 100، تاریخ: 04/05/2019)

نکته

  • شما نمی توانید تنظیمات [نام پوشه] را برای فیلم ها تغییر دهید.