ثبت چهره (ثبت جدید)

اگر چهره ها را از پیش ثبت کنید، محصول می تواند بر روی چهره ثبت شده به عنوان یک اولویت تمرکز کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [ثبت چهره] - [ثبت جدید].
  2. چهارچوب راهنما را با چهره ای که قرار است ثبت شود هم راستا کرده، و دکمه شاتر را فشار دهید.
  3. هنگامی که یک پیغام تأیید پدیدار می شود، [ورود] را انتخاب کنید.

نکته

  • تا حداکثر هشت چهره را می توان ثبت نمود.
  • چهره را از جلو در یک محل نوردهی شده روشن تصویر بگیرید. چهره ممکن است در صورتی که با یک کلاه، یک ماسک، عینک آفتابی، غیره تاریک شده باشد ثبت نشود.