شاتر آهسته خودکار (فیلم)

تعیین می کند آیا هنگام ضبط کردن فیلم ها در صورتی که سوژه تاریک است سرعت شاتر را به طور خودکار تنظیم کند یا خیر.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [شاتر آهسته خودکار] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
از شاتر آهسته خودکار استفاده می کند. سرعت شاتر هنگام ضبط کردن در مکان های تاریک به طور خودکار آهسته می شود. شما می توانید هنگام ضبط کردن در مکان های تاریک توسط استفاده کردن از یک سرعت شاتر آهسته، نویز در فیلم را کاهش دهید.
خاموش:
از شاتر آهسته خودکار استفاده نمی کند. هنگامی که [روشن] انتخاب شود فیلم ضبط شده تاریک تر خواهد شد، اما شما می توانید فیلم ها را با حرکت هموارتر و تاری سوژه کمتر ضبط کنید.

نکته

  • [شاتر آهسته خودکار] در وضعیت های ذیل عمل نمی کند:
    • در خلال تصویربردای حرکت آهسته/حرکت سریع
    • (اولویت شاتر)
    • (نوردهی دستی)
    • هنگامی که [‏‎ISO‎‏] بر روی مورد دیگری به غیر از [‏‎ISO AUTO‎‏] تعیین شود