تنظیمات PC از راه دور: ‏‎RAW+J ذخیره تصو. PC‎‏

نوع فایل برای تصاویری که در تصویربرداری کنترل از راه دور کامپیوتر شخصی به کامپیوتر انتقال داده می شوند را انتخاب می کند.
هنگام تصویربرداری تصاویر ساکن با استفاده از کنترل از راه دور کامپیوتر شخصی، تا زمانی که تصویر به طور کامل انتقال داده نشود برنامه کاربردی روی کامپیوتر تصویر را نمایش نمی دهد. هنگام انجام دادن تصویربرداری RAW+JPEG، شما می توانید سرعت پردازش نمایش را توسط انتقال دادن تنها تصاویر JPEG به جای انتقال دادن هر دوی تصاویر RAW و JPEG افزایش دهید.

* از راه دور با کامپیوتر شخصی: برای کنترل محصول از یک کامپیوتر، شامل عملکردهایی نظیر تصویربرداری و ذخیره کردن تصاویر روی کامپیوتر، از ‎Imaging Edge (Remote)‎ استفاده می کند.

  1. MENU - (تنظیم) - [تنظیمات PC از راه دور] - [‏‎RAW+J ذخیره تصو. PC‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

‏‎RAW و JPEG‎‏:
هر دوی تصاویر RAW و JPEG را به کامپیوتر انتقال می دهد.
فقط JPEG‎‏:
فقط تصاویر JPEG را به کامپیوتر انتقال می دهد.
فقط RAW‎‏:
فقط فایل های RAW را به کامپیوتر انتقال می دهد.

نکته

  • فقط هنگامی که [فرمت فایل] بر روی [‏‎RAW و JPEG‎‏] تعیین شود می توان [‏‎RAW+J ذخیره تصو. PC‎‏] را تعیین نمود.
  • تنظیمات برای [تنظیمات PC از راه دور] هنگام انجام دادن تصویربرداری از راه دور کامپیوتر شخصی با استفاده از [‏‎PC راه دور(LAN سیم.)‎‏] نیز به کار می روند.