حذف صفحه

شما می توانید همه موارد فهرست انتخاب اضافه شده به یک صفحه در زیر (منوی من) در MENU را حذف کنید.

  1. MENU - (منوی من) - [حذف صفحه].
  2. صفحه ای که می خواهید حذف کنید را با استفاده از طرف های چپ/راست کلید گردان کنترل انتخاب نموده، و سپس مرکز کلید گردان کنترل را برای حذف موارد فشار دهید.