علائم تجاری

 • Memory Stick و علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده Sony Corporation می باشند.
 • XAVC S و علائم تجاری ثبت شده Sony Corporation می باشند.
 • AVCHD و لوگو واژه AVCHD علائم تجاری Panasonic Corporation و Sony Corporation می باشند.
 • ‏ Mac یک علامت تجاری Apple Inc.‎، ثبت شده در ایالات متحده و دیگر کشورها است.
 • iPhone و iPad علائم تجاری Apple Inc.‎، ثبت شده در ایالات متحده و دیگر کشورها می باشند.
 • ‎Blu-ray Disc™‎ و ‎Blu-ray™‎ علائم تجاری Blu-ray Disc Association می باشند.
 • DLNA و DLNA CERTIFIED علائم تجاری Digital Living Network Alliance می باشند.
 • Dolby و Dolby Audio علامت D دوتایی، علائم تجاری ثبت شده Dolby Laboratories هستند.
 • واژه های HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface و آرم HDMI علايم تجاری يا علايم تجاری ثبت شده HDMI Licensing Administrator, Inc.‎ در ايالات متحده و ساير کشورهاست.
 • Microsoft و Windows علائم تجاری ثبت شده یا علائم تجاری Microsoft Corporation در ایالات متحده و/یا دیگر کشورها می باشند.
 • لوگوی SDXC یک علامت تجاری SD-3C, LLC می باشد.
 • Android و Google Play علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده Google LLC‎ می باشند.
 • Wi-Fi، لوگوی Wi-Fi و Wi-Fi Protected Setup علائم تجاری ثبت شده یا علائم تجاری Wi-Fi Alliance می باشند.
 • علامت N یک علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت شده ‎NFC Forum, Inc.‎ در ايالات متحده و در ديگر کشورها است.
 • علامت واژه و لوگوهای Bluetooth®‎ علائم تجاری ثبت شده متعلق به Bluetooth SIG, Inc.‎ می باشند و هر گونه استفاده از چنین علامت هایی توسط Sony Corporation تحت امتیاز می باشد.
 • QR Code یک علامت تجاری Denso Wave Inc.‎ است.
 • به علاوه، نام های سیستم و محصول استفاده شده در این دفترچه راهنما، در کل، علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده ارائه دهندگان یا سازندگان مربوطه آنها می باشند. اما، علامت های ™ یا ® ممکن است در همه حالات در این دفترچه راهنما استفاده نشوند.