بزرگ کننده فوکوس

شما می توانید توسط بزرگ کردن تصویر قبل از تصویربرداری تمرکز را بازبینی کنید.

برخلاف بزرگنمایی با [کمک MF‎‏]، شما می توانید تصویر را بدون عمل کردن حلقه فوکوس کردن بزرگ نمایی کنید.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [بزرگ کننده فوکوس].
 2. مرکز انتخابگر چندگانه را برای بزرگ کردن تصویر فشار داده و ناحیه ای که می خواهید بزرگ کنید را توسط فشار دادن بالا/پایین/چپ/راست انتخابگر چندگانه انتخاب کنید.
  • هر بار که مرکز را فشار دهید، مقیاس بزرگ نمایی تغییر خواهد کرد.
  • شما می توانید بزرگ نمایی اولیه را توسط انتخاب کردن MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [بزرگنمائی ابتد. فوکوس] تعیین کنید.
 3. تمرکز را تأیید کنید.
  • دکمه (حذف) را برای آوردن موقعیت بزرگ شده به مرکز یک تصویر فشار دهید.
  • هنگامی که حالت تمرکز [فوکوس دستی] است، شما می توانید تمرکز را در حالی که یک تصویر بزرگ می شود تنظیم کنید. اگر [‏‎‏‏AF در بزرگ. فوکوس] بر روی [خاموش] تعیین شود، عملکرد [بزرگ کننده فوکوس] هنگامی که دکمه شاتر تا نیمه به پایین فشار داده شود لغو می گردد.
  • هنگامی که دکمه شاتر در حالی که یک تصویر در حین تمرکز خودکار بزرگنمایی می شود تا نیمه به پایین فشار داده شود، بسته به تنظیم [‏‎‏‏AF در بزرگ. فوکوس] عملکردهای متفاوتی اجرا می شوند.
   • هنگامی که [‏‎‏‏AF در بزرگ. فوکوس] بر روی [روشن] تعیین شود: تمرکز کردن خودکار دوباره اجرا می شود.
   • هنگامی که [‏‎‏‏AF در بزرگ. فوکوس] بر روی [خاموش] تعیین شود: عملکرد [بزرگ کننده فوکوس] لغو می شود.
  • شما می توانید توسط انتخاب کردن MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [زمان بزرگنمایی فوکوس] تعیین کنید چه مدت زمانی تصویر به صورت بزرگ شده نشان داده شود.
 4. دکمه شاتر را برای گرفتن تصویر به طور کامل به پایین فشار دهید.

برای استفاده از بزرگ کننده تمرکز توسط عمل لمسی

شما می توانید تصویر را بزرگ کرده و تمرکز را توسط لمس کردن نمایشگر تنظیم کنید.[عملیات لمسی] را از پیش بر روی [روشن] تعیین کنید. سپس، تنظیمات مناسب را در زیر [پانل لمسی/پد لمسی] انتخاب کنید. هنگامی که حالت تمرکز [فوکوس دستی] است، شما می توانید در حین تصویربرداری با نمایشگر توسط دو بار تقه زدن به ناحیه ای که روی آن تمرکز می شود [بزرگ کننده فوکوس] را انجام دهید.
در حین تصویربرداری با نمایاب، توسط دو بار تقه زدن یک چهارچوب در مرکز نمایشگر نمایش داده می شود و شما می توانید چهارچوب را توسط کشیدن آن جابجا کنید. تصویر توسط فشار دادن مرکز انتخابگر چندگانه بزرگ نمایی می شود.

راهنمایی

 • در حین استفاده کردن از عملکرد بزرگ کننده تمرکز، شما می توانید ناحیه بزرگ شده را توسط کشیدن آن روی پانل لمسی جابجا کنید.
 • برای خارج شدن از عملکرد بزرگ کننده فوکوس، دوباره به نمایشگر دو بار تقه بزنید.هنگامی که [‏‎‏‏AF در بزرگ. فوکوس] بر روی [خاموش] تعیین شود، بزرگ کننده تمرکز توسط تا نیمه به پایین فشار دادن دکمه شاتر به پایان می رسد.