جبران لنز

سایه گذاری در گوشه های صفحه یا اعوجاج صفحه را جبران می کند، یا انحراف رنگ در گوشه های صفحه که توسط مشخصه های معینی از لنز ایجاد می شود را کاهش می دهد.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [جبران لنز] - تنظیم دلخواه

جزئیات مورد فهرست انتخاب

جبران سایه:
تعیین می کند آیا تاریک شدگی در گوشه های صفحه را به طور خودکار جبران کند. ([خودکار]/[خاموش])
جبران انحراف رنگی:
تعیین می کند آیا انحراف رنگ در گوشه های صفحه را به طور خودکار کاهش دهد. ([خودکار]/[خاموش])
جبران اعوجاج:
تعیین می کند آیا اعوجاج صفحه را به طور خودکار جبران کند. ([خودکار]/[خاموش])

نکته

  • این عملکرد فقط هنگام استفاده از یک لنز سازگار با جبران خودکار قابل دسترس است.
  • تاریک شدگی در گوشه های صفحه ممکن است بسته به نوع لنز با [جبران سایه] تصحیح نشود.
  • بسته به لنز وصل شده، [جبران اعوجاج] روی [خودکار] ثابت می شود، و شما نمی توانید [خاموش] را انتخاب کنید.