تنظیم روش برای پرش بین تصاویر (تنظیم جهش تصویر)

تعیین می کند کدام کلید چرخان و روش برای پرش بین تصاویر در حین پخش استفاده شود. شما می توانید به سرعت تصاویر محافظت شده یا تصاویر تعیین شده با یک رتبه بندی ویژه را پیدا کنید.

  1. MENU - (پخش) - [تنظیم جهش تصویر] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

انتخاب کلید چرخان:
کلید چرخان مورد استفاده برای پرش بین تصاویر را انتخاب می کند.
روش جهش تصویر:
نوع تصاویری که با پرش تصویر پخش می شود را تعیین می کند.

نکته

  • [تنظیم جهش تصویر] فقط هنگامی قابل دسترس است که [وضعیت مشاهده] بر روی [مشاهده تاریخ] تعیین شده باشد.اگر [وضعیت مشاهده] بر روی [مشاهده تاریخ] تعیین نشده باشد، دوربین هنگامی که از کلید چرخان انتخاب شده با [انتخاب کلید چرخان] استفاده کنید همواره هر تصویر را بدون پرش کردن پخش خواهد کرد.
  • هنگامی که از عملکرد پرش تصویر استفاده می کنید، همیشه از فایل های فیلم پرش می شود.