حالت درایو

حالت مناسب برای سوژه، نظیر تصویربرداری تکی، تصویربرداری پیوسته یا تصویربرداری طبقه بندی را انتخاب کنید.

  1. حالت دلخواه درایو را توسط چرخاندن کلید چرخان حالت درایو انتخاب کنید.
    • کلید چرخان حالت درایو را در حین پایین نگه داشتن دکمه آزاد سازی قفل کلید چرخان حالت درایو بچرخانید.

جزئیات مورد تنظیم

تصویربرداری تکی:
حالت عادی تصویربرداری.
تصویربرداری پیوسته:
در حالی که دکمه شاتر را فشار می دهید و پایین نگه می دارید تصاویر را به طور پیوسته می گیرد.
تایمر خودکار:
پس از آن که تعداد ثانیه تعیین شده ای از زمانی که دکمه شاتر فشار داده شد گذشت، یک تصویر را با استفاده از تایمر خودکار می گیرد.
طبقه بندی:
تصاویر را با استفاده از عملکرد طبقه بندی می گیرد. نوع عملکرد طبقه بندی را می توان توسط MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [تنظیمات محدوده] - [نوع طبقه بندی] تعیین نمود.