محیط کامپیوتری توصیه شده

شما می توانید محیط کامپیوتری عملکرد نرم افزار را از آدرس اینترنتی ذیل تأیید کنید:
http://www.sony.net/pcenv/