کنترل کردن دوربین با استفاده از یک تلفن هوشمند Android (کنترل از راه دور با one touch NFC)

شما می توانید این محصول را به یک تلفن هوشمند Android دارای قابلیت NFC توسط تماس دادن آنها به یکدیگر وصل کنید و سپس محصول را با استفاده از تلفن هوشمند به کار بگیرید.
توسط انتخاب کردن MENU - (شبکه) - [تنظ. کنترل با تلفن هوشمند]، مطمئن شوید که [کنترل با تلفن هوشمند] بر روی [روشن] تعیین شده باشد.

 1. عملکرد NFC تلفن هوشمند را فعال کنید.
 2. این محصول را به حالت تصویربرداری تغییر دهید.
  • عملکرد NFC فقط هنگامی که (علامت N) روی صفحه نمایش داده شود قابل دسترس است.
 3. تلفن هوشمند را با محصول تماس دهید.

  تلفن هوشمند و محصول به یکدیگر وصل می شوند، و PlayMemories Mobile راه اندازی می شود.

  • شما می توانید یک تصویر را توسط کنترل از راه دور در حین بازبینی کردن کادربندی تصویر روی صفحه تلفن هوشمند بگیرید.
  • تلفن هوشمند را برای ‎1-2 ثانیه با محصول تماس دهید تا PlayMemories Mobile راه اندازی شود.

در باره "NFC"

NFC یک فن آوری است که ارتباط بُرد کوتاه بی سیم بین وسیله های مختلف، نظیر تلفن های همراه یا برچسب های IC، غیره را امکان پذیر می سازد. NFC با تنها یک تماس روی نقطه تماس اختصاص داده شده تبادل داده ها را ساده تر می سازد.

 • NFC ‏(Near Field Communication (ارتباط حوزه نزدیک)) یک استاندارد بین المللی فن آوری ارتباط بُرد کوتاه بی سیم است.

نکته

 • اگر نمی توانید یک اتصال را برقرار کنید، به صورت ذیل عمل کنید:
  • PlayMemories Mobile را روی تلفن هوشمند خود راه اندازی نموده، و سپس تلفن هوشمند را به آهستگی به طرف (علامت N‏) این محصول حرکت دهید.
  • اگر تلفن هوشمند در یک جلد قرار دارد، آن را بیرون بیاورید.
  • اگر محصول در یک جلد قرار دارد، آن را بیرون آورید.
  • بازبینی کنید آیا عملکرد NFC روی تلفن هوشمند شما فعال می شود.
 • از آنجا که ارتباطات Bluetooth و ارتباطات Wi-Fi از باند فرکانس یکسان استفاده می کنند، ممکن است تداخل موج رادیویی اتفاق بیفتد. اگر اتصال Wi-Fi شما ناپایدار است، توسط خاموش کردن عملکرد Bluetooth تلفن هوشمند ممکن است بتوان آن را بهبود بخشید. اگر این کار را بکنید، عملکرد پیونددهی اطلاعات مکان قابل دسترس نیست.
 • هنگامی که [وضعیت هواپیما] بر روی [روشن] تعیین شود، شما نمی توانید این محصول و تلفن هوشمند را به یکدیگر وصل کنید. [وضعیت هواپیما] را بر روی [خاموش] تعیین کنید.
 • اگر این محصول و تلفن هوشمند هنگامی که محصول در حالت پخش است به یکدیگر وصل شوند، تصویر نمایش داده شده به تلفن هوشمند فرستاده می شود.