ثبت چهره (تغییر ترتیب)

هنگامی که چندین چهره برای اولویت داده شدن ثبت می شوند، به چهره ای که در ابتدا ثبت شود اولویت داده خواهد شد. شما می توانید ترتیب اولویت را تغییر دهید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [ثبت چهره] - [تغییر ترتیب].
  2. یک چهره را برای تغییر ترتیب اولویت انتخاب کنید.
  3. مقصد را انتخاب کنید.