وضعیت چراغ ویدئو

تنظیم روش سازی برای نور LED ‏HVL-LBPC (فروش جداگانه) را تعیین می کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏)- [وضعیت چراغ ویدئو] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

پیوند برق:
چراغ ویدیو را در همزمانی با عمل ON/‏OFF این دوربین روشن/خاموش می کند.
پیوند ضبط:
چراغ ویدیو را در همزمانی با شروع/توقف ضبط فیلم روشن/خاموش می کند.
پیوند ضبط و STBY‎‏:
چراغ ویدیو هنگامی که ضبط فیلم شروع می شود روشن شده و هنگام عدم ضبط (STBY) کم نور می شود.
خودکار:
هنگامی که هوا تاریک است چراغ ویدیو به طور خودکار روشن می شود.