انتخاب پوشه ضبط

اگر [نام پوشه] بر روی [فرم استاندارد] تعیین شود و 2 پرونده یا بیشتر وجود داشته باشند، شما می توانید پرونده روی کارت حافظه ای که تصاویر قرار است روی آن ضبط شوند را انتخاب کنید.

  1. MENU - (تنظیم) - [انتخاب پوشه ضبط] - پرونده دلخواه.

نکته

  • هنگامی که [نام پوشه] بر روی [فرم تاریخ] تعیین شود شما نمی توانید پرونده را انتخاب کنید.
  • اگر [حالت ضبط] بر روی موردی به غیر از [استاندارد] تعیین شود، شما ممکن است بتوانید فقط پرونده مشترک روی هر دو کارت حافظه را انتخاب کنید. اگر هیچ پرونده مشترکی وجود ندارد، می توانید یک پرونده را با استفاده از [پوشه جدید] بسازید.