پوشه جدید

یک پرونده جدید را روی کارت حافظه برای ضبط کردن تصاویر ساکن ایجاد می کند. یک پرونده جدید با شماره پرونده ای به اندازه یک واحد بزرگ تر از بزرگ ترین شماره پرونده که در حال حاضر استفاده می شود ایجاد می گردد. تصاویر در پرونده ایجاد شده جدید ضبط می شوند.

  1. MENU - (تنظیم) - [پوشه جدید].

نکته

  • هنگامی که کارت حافظه ای که با تجهیز دیگری استفاده شده است را داخل این محصول جای گذاری می کنید و تصاویر را می گیرید، ممکن است یک پرونده جدید به طور خودکار ایجاد می شود.
  • در مجموع حداکثر تا 4,000 تصویر را می توان در یک پرونده ذخیره کرد. هنگامی که از ظرفیت پرونده فراتر رفته شده باشد، ممکن است یک پرونده جدید به طور خودکار ایجاد شود.
  • اگر [حالت ضبط] بر روی موردی به غیر از [استاندارد] تعیین شود، یک پرونده جدید با شماره پرونده ای به میزان یک واحد بیش از بزرگ ترین شماره پرونده مورد استفاده فعلی روی هر دو کارت حافظه جای گذاری شده در شکاف های کارت حافظه ساخته می شود.
  • اگر [حالت ضبط] بر روی موردی به غیر از [استاندارد] تعیین شود و یک تصویر گرفته شود، ممکن است پرونده جدیدی به طور خودکار ساخته شود.