ثبت کردن ناحیه تمرکز فعلی (عملکرد ثبت ناحیه AF‎‏) (تصویر ساکن)

شما می توانید چهارچوب تمرکز کردن را به طور موقت با استفاده از یک کلید سفارشی به یک موقعیت از پیش اختصاص داده شده حرکت دهید. این عملکرد هنگام تصویربرداری صحنه هایی مفید است که در آنها حرکت های سوژه قابل پیش بینی هستند: برای مثال، صحنه های ورزشی. با این عملکرد، شما می توانید ناحیه تمرکز را مطابق با موقعیت به سرعت تغییر دهید.

چگونگی ثبت کردن ناحیه تمرکز

 1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [عملکرد ثبت ناحیه AF‎‏] - [روشن].
 2. ناحیه تمرکز را بر موقعیت دلخواه تعیین نموده و سپس دکمه Fn (عملکرد) را پایین نگه دارید.

چگونگی فراخواندن ناحیه تمرکز ثبت شده

 1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [کلید سفارشی] - کلید دلخواه، سپس [ثبت ناحیه AF حین گرفتن] را انتخاب کنید.
 2. دوربین را بر روی حالت تصویربرداری تعیین نموده، کلیدی که [ثبت ناحیه AF حین گرفتن] به آن اختصاص داده شده را پایین نگه دارید و سپس دکمه شاتر را برای گرفتن تصاویر فشار دهید.

راهنمایی

 • هنگامی که یک چهارچوب تمرکز کردن با استفاده از [عملکرد ثبت ناحیه AF‎‏] ثبت می شود، چهارچوب تمرکز کردن ثبت شده روی نمایشگر چشمک می زند.
 • اگر [تبدیل قفل ناحیه AF ثبت.] را به یک کلید سفارشی اختصاص دهید، می توانید از چهارچوب تمرکز کردن ثبت شده بدون پایین نگه داشتن کلید استفاده کنید.
 • اگر [ناحیه AF+AF روشن ثبت.] به یک کلید سفارشی اختصاص داده شود، تمرکز کردن خودکار با استفاده از چهارچوب تمرکز کردن ثبت شده هنگامی که کلید فشار داده شود انجام می شود.

نکته

 • یک ناحیه تمرکز را نمی توان در موقعیت های ذیل ثبت نمود:
  • کلید چرخان حالت بر روی (فیلم) یا تعیین شود
  • در حالی که [فوکوس لمسی] انجام می شود
  • در حین استفاده کردن از عملکرد بزرگنمایی دیجیتال
  • در حالی که [ردیابی لمسی] انجام می شود
  • در حین تمرکز کردن
  • در حین انجام دادن قفل تمرکز
 • شما نمی توانید [ثبت ناحیه AF حین گرفتن] را به [عملکرد دکمه چپ]، [عملکرد دکمه راست]، یا [دکمه پایین] اختصاص دهید.
 • شما نمی توانید ناحیه تمرکز ثبت شده را در موقعیت های ذیل فرابخوانید:
  • کلید چرخان حالت بر روی (حالت خودکار)، (فیلم) یا تعیین شود
 • هنگامی که [عملکرد ثبت ناحیه AF‎‏] بر روی [روشن] تعیین شود، تنظیم [قفل قطعات عملکرد] بر روی [خاموش] قفل می شود.