نرم افزار برای کامپیوترهای Mac

برای جزئیات در مورد نرم افزار برای کامپیوترهای Mac، به آدرس اینترنتی ذیل دسترسی پیدا کنید:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

نکته

  • نرم افزاری را که می توان استفاده نمود بسته به منطقه تغییر می کند.