تنظیم LAN سیم دار

یک LAN با سیم را پیکربندی می کند.

  1. MENU - (شبکه) - [تنظیم LAN سیم دار] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

تنظیم آدرس IP‎‏:
تعیین می کند آیا آدرس IP برای LAN با سیم را به صورت خودکار یا دستی پیکربندی کند.
نما. اطلاعات LAN سیم:
اطلاعات LAN با سیم برای این محصول نظیر آدرس MAC یا آدرس IP را نمایش می دهد.


آدرس IP‎‏:
اگر آدرس IP را به صورت دستی وارد می کنید، آدرس تثبیت شده را وارد کنید.
ماسک زیر شبکه/درگاه پیش فرض/سرور DNS اولیه/سرور DNS ثانویه:
اگر [تنظیم آدرس IP‎‏] را بر روی [دستی] تعیین کرده اید، هر آدرس را مطابق یا محیط شبکه خود وارد کنید.