بزرگ. ابتدایی موقعیت

موقعیت اولیه هنگام بزرگ کردن یک تصویر در پخش را تعیین می کند.

  1. MENU - (پخش) - [بزرگ. ابتدایی موقعیت] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

موقعیت فوکوس شده:
تصویر را از نقطه تمرکز در حین تصویربرداری بزرگ می کند.

مرکز:
تصویر را از مرکز صفحه بزرگ می کند.