تصویربرداری پیوسته با استفاده از یک آداپتور نصب

هنگامی که یک آداپتور نصب به دوربین وصل شود، روش تمرکز خودکار در حین تصویربرداری پیوسته بسته به تنظیمات برای [تصویربرداری پیوسته] و [نوع شاتر] تغییر می کند.

هنگام استفاده کردن از آداپتور نصب LA-EA1 (فروش جداگانه)، آداپتور نصب LA-EA2 (فروش جداگانه) یا آداپتور نصب LA-EA4 (فروش جداگانه)

نوع شاتر
شاتر مکانیکی خودکار/شاتر الکترونیکی
تصویربرداری پیوسته: Hi‎‏ تمرکز بر تنظیم در اولین تصویر گرفته شده قفل می شود.
تصویربرداری پیوسته: Mid‎‏
تصویربرداری پیوسته: Lo‎‏ تمرکز به طور پیوسته سوژه ها را دنبال می کند.

هنگام استفاده کردن از یک آداپتور نصب LA-EA3 (فروش جداگانه)

ثابت افزار آداپتور نصب را از پیش به آخرین نسخه به روز کنید.

نوع شاتر
شاتر مکانیکی خودکار/شاتر الکترونیکی
تصویربرداری پیوسته: Hi‎‏ تمرکز به طور پیوسته سوژه ها را دنبال می کند.*1 تمرکز به طور پیوسته سوژه ها را دنبال می کند.*1 *2
تصویربرداری پیوسته: Mid‎‏ تمرکز به طور پیوسته سوژه ها را دنبال می کند.*1
تصویربرداری پیوسته: Lo‎‏ تمرکز به طور پیوسته سوژه ها را دنبال می کند.

*1 هنگامی که مقدار F بزرگ تر از F16 است، تمرکز سوژه ها را دنبال نمی کند.تمرکز بر تنظیم در اولین تصویر گرفته شده قفل می شود.

*2 سرعت تصویربرداری پیوسته بسته به تنظیم [حالت فوکوس] تغییر می کند.
[‏‎AF تک عکس]/[DMF]/[فوکوس دستی]: حداکثر 20 تصویر در ثانیه (تمرکز بر تنظیم در اولین تصویر گرفته شده قفل می شود).
[‏‎AF پیوسته]: حداکثر 10 تصویر در ثانیه

نکته

  • هنگامی که از یک آداپتور نصب استفاده می کنید، نمی توانید تصویربرداری پیوسته بدون تاریک شدن را در حالت [تصویربرداری پیوسته: Lo‎‏] انجام دهید.