عملکرد عملیات لمسی: فوکوس لمسی

شما می توانید سوژه ای که با استفاده از عملکردهای لمسی در حالت های تصویر ساکن و ضبط فیلم روی آن تمرکز می شود را انتخاب کنید. MENU - (تنظیم) - [عملیات لمسی] - [روشن] را از پیش انتخاب کنید.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [عملکرد عملیات لمسی] - [فوکوس لمسی].

معین کردن موقعیتی که می خواهید در حالت تصویر ساکن بر آن تمرکز کنید

شما می توانید توسط لمس کردن نمایشگر روی موقعیت دلخواه تمرکز کنید.

 1. یک [ناحیه فوکوس] به غیر از [نقطه انعطاف پذیر] یا [نقطه انعطاف پذیر بسط] را انتخاب کنید.
 2. نمایشگر را لمس کنید.
  • هنگام تصویربرداری با نمایشگر، سوژه را برای تمرکز لمس کنید.
  • هنگام تصویربرداری با نمایاب، شما می توانید در حین نگاه کردن از بین نمایاب موقعیت تمرکز را توسط لمس کردن و کشیدن روی نمایشگر حرکت دهید.

  • هنگامی که دکمه شاتر تا نیمه به پایین فشار داده شود، دوربین روی چهارچوب تمرکز کردن تمرکز می کند. دکمه شاتر را برای گرفتن تصاویر به طور کامل به پایین فشار دهید.
  • برای لغو تمرکز کردن با عمل های لمسی، را لمس نموده یا مرکز کلید گردان کنترل را در صورت تصویربرداری با نمایشگر فشار داده، و مرکز کلید گردان کنترل را در صورت تصویربرداری با نمایاب فشار دهید.

معین کردن موقعیتی که می خواهید در حالت ضبط فیلم بر آن تمرکز کنید (تمرکز نقطه ای)

دوربین روی سوژه لمس شده تمرکز خواهد کرد.تمرکز نقطه ای هنگام تصویربرداری با نمایاب قابل دسترس نیست.

 1. یک [ناحیه فوکوس] به غیر از [نقطه انعطاف پذیر] یا [نقطه انعطاف پذیر بسط] را انتخاب کنید.
 2. سوژه ای که می خواهید بر روی آن تمرکز کنید را قبل یا در حین ضبط لمس کنید.
  • هنگامی که سوژه را لمس می کنید، حالت تمرکز به طور موقت به تمرکز دستی تغییر می کند و می توان تمرکز را با استفاده از حلقه فوکوس کردن تنظیم نمود.
  • برای لغو کردن تمرکز نقطه ای، را لمس کرده یا مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید.

راهنمایی

 • علاوه بر عملکرد تمرکز لمسی، عملکردهای لمسی نظیر موارد ذیل نیز قابل دسترس می باشند.
  • هنگامی که [ناحیه فوکوس] بر روی [نقطه انعطاف پذیر] یا [نقطه انعطاف پذیر بسط] تعیین شود، چهارچوب تمرکز کردن را می توان با استفاده از عمل های لمسی جابجا نمود.
  • هنگامی که [حالت فوکوس] بر روی [فوکوس دستی] تعیین شود، می توان توسط دو بار تقه زدن به نمایشگر از بزرگ کننده فوکوس استفاده کرد.

نکته

 • عملکرد تمرکز لمسی در موقعیت های ذیل قابل دسترس نیست:
  • هنگامی که [حالت فوکوس] بر روی [فوکوس دستی] تعیین شود.
  • هنگام استفاده کردن از بزرگنمایی دیجیتال
  • هنگام استفاده کردن از LA-EA2 یا LA-EA4