تنظیم USB LUN‎‏

سازگاری را توسط محدود کردن عملکردهای اتصال USB افزایش می دهد.

  1. MENU - (تنظیم) - [تنظیم USB LUN‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

چندگانه:
در حالت عادی، از [چندگانه] استفاده کنید.

تكى:
فقط در صورتی که نمی توانید یک اتصال را برقرار کنید [تنظیم USB LUN‎‏] را بر روی [تكى] تعیین کنید.